Click on the images to view or click Back to return to the previous page.

 

Click to view
Title

Sechaba as mondstuk in die ANC se stryd teen blanke oorheersig, 1967-1989

Creator Johan Jacobs
Contributor
Publisher
Date 1992-11-00
Resource type Theses
Language Afrikaans
Keywords TOPIC 350-0
AFRICAN NATIONAL CONGRESS
MOBILISATION
PROPAGANDA
PUBLICATIONS
FREEDOM CHARTER
AFRIKANER NATIONALISM
CHURCH AND SATE
Coverage SOUTH AFRICA
Source
Extent 252 page(s)
Description Voorgele ter vervulling van n deel van die vereistes vir die graad D. Phil. in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, Universiteit van Pretoria. Die ontbanning van die African National Congress (ANC) en ander organisasies op 2 Februarie 1990 het bekende implikasies op politieke terrein vir Suid-Afrika ingerhou. Dit het egter ook gevolge vir navorsers meegebring deurdat 'n magdom inligting wat voorheen ontoeganklik geag is, eensklaps binne bereik geplaas is. Die ANC se amptelike mondstuk, Sechaba, is een van daardie inligtingsbronne wat meer toegangklik geword het. Die doel van hierdie studie is om die ANC se aanwending van sy amptelike mondstuk, Sechaba, aan die hand van geselekteerde temas te ontleed en vas te stel tot watter mate die blad met sukses aangewend is. In die' proses sal die aard van Sechaba, dit wil se' of dir 'n nuusblad, smeertydskrif of propagandamedium was, die aard van die onderwerpe wat daarin aangespreek is, die ontwikkeling van Sechaba oor jare heen en hoe die blad deur sy teikengroep ervaar is, onder die loep kom. Omrede enige sodanige ondersoek 'n aspek soos propaganda, met gepaardgaande involoede soos openbare mening oorreding en massamedia op die voorgrond plaas, word 'n algemene perspektief oor daardie onderwerpe ook aangebied- veral met die doel om die ANC se aanwending van Sechaba daarteen te toets.
Relation
Digital rights Digital Innovation South Africa
 

   
View PDF
Bookmark this link

Go back

     
     
     
     
© 2009 Digital Innovation South Africa - Unlocking Resources for Research