Thomas Baines' gravestone

Thumbnail Title Description
Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

Thomas Baines' gravestone, West Street Cemetery, Durban

7 records found.