Ethiopia, the Falashas and Kurdistan: a latter-day tragedy