Umzabalazo wabasenzi mgodini (article written in Xhosa language)